Χρήματα που κατατέθηκαν καταβάλλονται με διάταγμα Δικαστηρίου

11. Μετά από αίτηση με κλήση οποιουδήποτε προσώπου που αξιώνει οποιαδήποτε χρήματα που κατατέθηκαν βάσει του αμέσως προηγούμενου άρθρου, το Δικαστήριο δύναται με συνοπτική διαδικασία με έξοδα του αδειούχου, και μετά από τέτοια ειδοποίηση όπως το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει ορθή και σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα όπως το Δικαστήριο διατάξει, να διατάξει κατανομή και πληρωμή των χρημάτων αυτών ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων που προβάλλουν αξίωση για τα χρήματα αυτά ή για οποιοδήποτε μέρος αυτών και δύναται να εκδίδει τέτοιο άλλο διάταγμα για το θέμα όπως φανεί ορθό στο Δικαστήριο.