Διαφωνία σε πρόταση

7.-(1) Ιδιοκτήτης θεωρείται ότι διαφωνεί με την πρόταση εγκατάστασης αγωγού πάνω στη γη του αν παραλείψει να εκφράσει τη συγκατάθεση του σε αυτή εντός ενός μηνός από την επίδοση της ειδοποίησης σε αυτόν βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού, και στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία αποφασίζονται από το Δικαστήριο με αίτηση του αδειούχου τα ακόλουθα ζητήματα, δηλαδή:-

(α) κατά πόσο ο προτεινόμενος αγωγός θα προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στον ιδιοκτήτη αυτό, ή στον κάτοχο ή σε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη

(β) κατά πόσο οποιαδήποτε βλάβη η οποία δυνατό να προκληθεί είναι ή όχι της φύσεως που επιδέχεται πλήρη αποζημίωση με χρήματα.

(2) Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης είναι ως ακολούθως, δηλαδή:-

(α) αν η απόφαση είναι ότι δεν θα προκληθεί βλάβη στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη, ο αδειούχος δύναται να προχωρήσει αμέσως στην εγκατάσταση του αγωγού

(β) αν η απόφαση είναι ότι θα προκληθεί βλάβη στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη, αλλά ότι η βλάβη αυτή είναι της φύσεως που επιδέχεται πλήρη αποζημίωση με χρήματα, το Δικαστήριο θα προβαίνει στον υπολογισμό της αποζημίωσης αυτής και στην κατανομή αυτής μεταξύ των μερών που δικαιούνται σε αυτή με την απόφαση του και με την πληρωμή του ποσού που υπολογίστηκε με τον τρόπο αυτό ο αδειούχος δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση του αγωγού

(γ) αν η απόφαση είναι ότι θα προκληθεί βλάβη στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω στη γη, και ότι η βλάβη αυτή δεν είναι της φύσεως που επιδέχεται πλήρη αποζημίωση με χρήματα, ο αδειούχος δεν έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει τον αγωγό.