Διαδικασία

8. Όταν υποβάλλεται οποιαδήποτε αίτηση βάσει του τελευταίου προηγούμενου άρθρου, το Δικαστήριο δύναται να καλέσει τα μέρη να εμφανιστούν ενώπιον του σε χρόνο και τόπο που κατονομάζεται στην κλήση, και με την εμφάνιση των μερών αυτών, ή στην απουσία οποιωνδήποτε από αυτούς αφού αποδειχτεί η δέουσα επίδοση της κλήσης, το Δικαστήριο δύναται να ακούσει και αποφασίσει για το ζήτημα και ποσό της αποζημίωσης και για το σκοπό αυτό εξετάζει τα μέρη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά και τους μάρτυρες τους με όρκο. Τα έξοδα κάθε τέτοιας έρευνας και από ποιόν θα καταβληθούν είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.