Συγκατάθεση σε πρόταση

6. Οποιοσδήποτε τέτοιος ιδιοκτήτης μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής και της έκθεσης με τις λεπτομέρειες δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του να συγκατατίθεται στην εγκατάσταση του αγωγού αυτού με την καταβολή τέτοιας αποζημίωσης που δυνατό να συμφωνηθεί, και οποιαδήποτε συγκατάθεση που δόθηκε με τον τρόπο αυτό είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη που έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στη γη:

Νοείται ότι οποιοσδήποτε κάτοχος ή πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη που έχει συμφέρον πάνω στη γη δικαιούται αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη που δυνατό να υποστεί από την εγκατάσταση του αγωγού αυτού, ώστε με την υποβολή της αξίωσης για αυτή, εντός δώδεκα μηνών από την εγκατάσταση του αγωγού αυτού, το ποσό της αποζημίωσης αυτής να αποφασίζεται στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά, με τον τρόπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να αποφασίζεται διαφορά αποζημίωσης για βλάβη σε γη.