Πρόσωπα υπό ανικανότητα

9. Όταν φαίνεται στο Δικαστήριο ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε γη πάνω στην οποία προτίθεται να εγκαταστήσει και χρησιμοποιήσει αγωγό πιθανόν να κωλύεται, είτε επειδή απουσιάζει εκτός Κύπρου είτε επειδή τελεί υπό οποιαδήποτε ανικανότητα, να προβάλει την αξίωση του για αποζημίωση βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο δύναται, με αίτηση του αδειούχου ή αυτεπάγγελτα, να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό αντιπροσωπευθεί δεόντως, και δύναται γενικά να δώσει τέτοιες οδηγίες οι οποίες δυνατό να εξασφαλίσουν τη σωστή και δίκαιη εκδίκαση των αξιώσεων του και οποιαδήποτε αποζημίωση διατίθεται κατά τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο διατάξει.