Όταν ο τίτλος αμφισβητείται..

10. Αν προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ή ζήτημα αναφορικά με το πρόσωπο που δικαιούται σε αποζημίωση βάσει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο καταθέτει την καταβλητέα αποζημίωση στην περίπτωση αυτή στο όνομα του Πρωτοκολλητή στο Γενικό Λογιστή, για να τεθεί σε πίστωση των ενδιαφερομένων προσώπων.