Ειδοποίηση σε ιδιοκτήτη για την επιθυμία εγκατάστασης αγωγού

5. Αδειούχος ο οποίος επιθυμεί να εγκαταστήσει αγωγό επί της γης άλλου προσώπου δίνει γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη της γης αυτής για την επιθυμία του να εγκαταστήσει αγωγό, και για την πρόθεση του μετά την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής, να εισέλθει σε συγκεκριμένη ημέρα στη γη αυτή για να προσδιορίσει τον τόπο εγκατάστασης του αγωγού αυτού, και εντός δεκατεσσάρων ημερών από την είσοδο αυτή επιδίδει στον ιδιοκτήτη αυτό γραπτή έκθεση που περιέχει πλήρεις λεπτομέρειες της περιγραφής και του προτεινόμενου τόπου εγκατάστασης του αγωγού αυτού.