Επιβολή φόρου

4. Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην αξία ακίνητης ιδιοκτησίας όπως γράφτηκε ή καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογίου ότι κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός των ορίων οποιασδήποτε πόλης ή χωριού ή ενορίας οποιασδήποτε πόλης ή χωριού:

Νοείται ότι αν η αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν είναι γραμμένη ή καταχωρημένη με τον τρόπο αυτό, μέχρι το χρονικό διάστημα που η ιδιοκτησία αυτή εκτιμάται και η εκτίμηση αυτής εγγράφεται ή καταχωρείται με τον τρόπο αυτό, ο φόρος αυτός επιβάλλεται πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας αυτής όπως ορίζεται από το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.