Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας

3. Τηρουμένων των όσων προνοούνται πιο κάτω, επί όλης της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της Δημοκρατίας συγκεντρώνεται, επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται ετήσια προς τη Δημοκρατία για τη χρήση της Δημοκρατίας φόρος ο οποίος καλείται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.