Ποσοστό φόρου

5. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις χιλίοις της κεφαλαιουχικής αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου:

Νοείται ότι όταν, κατά τον υπολογισμό του ποσού του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται από οποιοδήποτε ένα πρόσωπο εντός των ορίων οποιασδήποτε πόλης ή χωριού ή ενορίας οποιασδήποτε πόλης ή χωριού θα πρέπει να πληρωθεί κλάσμα ενός γροσιού τότε θα υπολογίζεται, εισπράττεται και πληρώνεται το ποσό ενός γροσιού.