Εξαίρεση από τη φορολογία

8. Δεν επιβάλλεται, καταβάλλεται ή εισπράττεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με τα ακόλουθα (δηλαδή)—

(α) τόπους ή κτίρια που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα που αφιερώθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δημόσια άσκηση λατρείας·

(β) κοιμητήρια ή νεκροταφεία·

(γ) γαίες γραμμένες ή καταχωρημένες στα βιβλία του Κτηματολογίου ως κοινόχρηστοι βοσκότοποι·

(δ) γαίες ή υπαίθριοι χώροι που καταχωρήθηκαν ή εκχωρήθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για κοινή χρήση κοινότητας·

(ε) ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία ή στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας·

(στ) οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται και γράφεται στα βιβλία του Κτηματολογίου ως εμπίστευμα για τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας βάσει του περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νόμου, και για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης βάσει του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών

(ζ) επί οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται ή κατέχεται αποκλειστικά για τους σκοπούς οποιουδήποτε φιλανθρωπικού ιδρύματος κοινής ωφέλειας το οποίο συντηρείται κυρίως από δωρεές ή εκούσιες εισφορές κατά την έκταση που αυτή η ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται για τους σκοπούς αυτούς.