Πληρωμή και ανάκτηση φόρου

7. Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας πρέπει να πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη της περιουσίας τη δέκατη τρίτη ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους και πληρώνεται, εισπράττεται και ανακτάται κατά τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται, εισπράττονται και ανακτώνται φόροι που οφείλονται στην Κυβέρνηση:

Νοείται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιοκτησία δεν δύναται να ανακτηθεί από τον ιδιοκτήτη αυτής, ανακτάται από τον κάτοχο κατά τον ίδιο τρόπο και όταν ανακτάται με τον τρόπο αυτό, το ποσό αυτού δύναται να αφαιρείται από τον κάτοχο, από τη δόση του ενοικίου που καθίσταται οφειλόμενη αμέσως μετά την ανάκτηση αυτή.