Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να αυξάνει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα ή Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίζει όπως το ποσοστό του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που πρέπει να πληρώνεται σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο—

(α) εντός των ορίων οποιασδήποτε πόλεως ή ενορίας πόλεως·

(β) εντός των ορίων οποιουδήποτε χωριού ή ενορίας χωριού, αυξάνεται σε οποιοδήποτε έτος κατά τέτοιο ποσό ή ποσά που δεν υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τέσσερα τοις χιλίοις πάνω στην κεφαλαιουχική αξία αυτής της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως ήθελε οριστεί σε τέτοιο Διάταγμα ή Διατάγματα και οποιαδήποτε τέτοια αύξηση θα εισπράττεται και πληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να πληρωθεί ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας πάνω σε αυτή.