Αναφορές λογαριασμών στον επίσημο παραλήπτη

81.-(1) Ο διαχειριστής φροντίζει ώστε οι λογαριασμοί του να ελέγχονται κάθε μήνα από την εποπτική επιτροπή και, κάθε έξι μήνες, αποστέλλει πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιων λογαριασμών στον επίσημο παραλήπτη.

(2) Ο διαχειριστής διαβιβάζει, μετά από αίτηση, στον επίσημο παραλήπτη κατάσταση η οποία θα δείχνει τη διαδικασία της πτώχευσης μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης η οποία περιέχει τις καθορισμένες λεπτομέρειες και συντάσσεται κατά τον καθορισμένο τύπο.

(3) Ο διαχειριστής για τους σκοπούς της εξέτασης τέτοιων λογαριασμών και καταστάσεων, εφοδιάζει τον επίσημο παραλήπτη με τέτοια δικαιολογητικά δαπανών και πληροφορίες που δυνατό να απαιτηθούν.

(4) Αν ο διαχειριστής παραλείψει να διαβιβάσει οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς και καταστάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή να προσκομίσει τα δικαιολογητικά δαπάνης και να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, το Δικαστήριο δύναται, κατόπι αίτησης του επίσημου παραλήπτη, να χειριστεί το διαχειριστή όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 79.