Διακριτικές εξουσίες διαχειριστή και έλεγχος τους

74.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο διαχειριστής κατά τη διαχείριση της περιουσίας του πτωχεύσαντα και τη διανομή αυτής μεταξύ των πιστωτών του, πρέπει να λάβει υπόψη οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατό να δοθούν σε ειδική απόφαση των πιστωτών σε γενική συνέλευση ή από την εποπτική επιτροπή και οποιεσδήποτε οδηγίες που δίνονται με τον τρόπο αυτό από τους πιστωτές σε γενική συνέλευση, σε περίπτωση σύγκρουσης, θεωρούνται ότι υπερισχύουν οποιωνδήποτε οδηγιών που δίνονται από την εποπτική επιτροπή.

(2) Ο διαχειριστής δύναται να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των πιστωτών με σκοπό τη διακρίβωση των επιθυμιών τους και δύναται επίσης να απευθύνεται στο Δικαστήριο, για οδηγίες σχετικά με οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζήτημα που προκύπτει από την πτώχευση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τη δική του διακριτική εξουσία κατά τη διαχείριση της περιουσίας και τη διανομή αυτής μεταξύ των πιστωτών.