Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“ακίνητον” κέκτηται την εις τον όρον “ακίνητος ιδιοκτησία” αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και αφορά εις ακίνητον κείμενον εντός των επαρχιών Αμμοχώστου και Κυρηνείας·

“αρχεία” περιλαμβάνει το Κτηματικόν Μητρώον και τοιαύτα άλλα βιβλία και συνόψεις ως αναφέρονται εις το άρθρον 51 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνει δε Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Λειτουργόν και οιονδήποτε έτερον λειτουργόν διοριζόμενον υπό του Διευθυντού δι’ άπαντας τους σκοπούς ή δι’ οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Νόμου, είτε γενικώς είτε δι’ οιονδήποτε συγκεκριμένον σκοπόν·

“δικαιοπραξία” κέκτηται την εις τον όρον “συναλλαγή” αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“νέα αρχεία” σημαίνει οιονδήποτε ειδικόν μητρώον και άλλα ειδικά βιβλία και συνόψεις ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει διά τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οιονδήποτε μητρώον τηρούμενον δυνάμει των διατάξεων της προσωρινής νομοθεσίας·

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τους περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1975 έως 1982, τους περί Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1977 και 1979, τον περί Εμπραγμάτων Βαρών και Απαγορεύσεων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμον του 1977 και οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα τούτους·

“πρόχειρος κατάστασις ακινήτων” σημαίνει την πρόχειρον κατάστασιν την οποίαν, κατόπιν δηλώσεων ιδιοκτητών και προσαγωγής πιστοποιητικών εγγραφής των ακινήτων αυτών, όπου τοιαύτα πιστοποιητικά ήτο δυνατόν να προσκομισθούν, έχει από της 1ης Ιουλίου, 1976, καταρτίσει ο Διευθυντής εν σχέσει προς την ιδιοκτησίαν και την περιγραφήν ακινήτων κειμένων εντός των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κυρηνείας.

(2) Οιοσδήποτε άλλος όρος μη ρητώς εν τω παρόντι Νόμω οριζόμενος κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.