Πρώην Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Κυρηνείας και Αμμοχώστου και αι εν αυτοίς δικαιοπραξίαι μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 και 14ην Αυγούστου 1974, αντιστοίχως

3.-(1) Τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Κυρηνείας και Αμμοχώστου θεωρούνται ότι έπαυσαν να λειτουργούν από της 20ής Ιουλίου 1974 και 15ης Αυγούστου 1974, αντιστοίχως, και έκτοτε θεωρούνται ως Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Κυρηνείας και Αμμοχώστου τα υπό του Διευθυντού υποδειχθησόμενα τοιαύτα.

(2) Πάσα δικαιοπραξία λαβούσα χώραν εν τω πρώην Επαρχιακώ Γραφείω Κυρηνείας από της 20ής Ιουλίου 1974 και εν τω πρώην Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω Αμμοχώστου από της 15ης Αυγούστου 1974, άνευ της εγκρίσεως του Διευθυντού, θεωρείται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ως άκυρος και άνευ αποτελέσματος. Ωσαύτως πάσα καταχώρησις λαβούσα χώραν εις τα αρχεία του πρώην Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κυρηνείας μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 και του πρώην Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου μετά την 15ην Αυγούστου 1974, άνευ της εγκρίσεως του Διευθυντού, θεωρείται ως παρανόμως λαβούσα χώραν και ως άκυρος και άνευ αποτελέσματος.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Διευθυντής δύναται, εάν ικανοποιηθή ότι οιαδήποτε δικαιοπραξία καταχωρισθείσα εις τα εν λόγω κτηματολογικά βιβλία είναι γνησία και έλαβε χώραν καλή τη πίστει, να προβή εις την εγγραφήν ταύτης εις αυτά με ισχύν αφ’ ης ημερομηνίας αυτή κατεχωρίσθη ή άλλως.