Διόρθωσις νέου αρχείου

9.-(1) Μελλοντικώς εις περίπτωσιν καθ’ ην τα αρχεία του παλαιού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου και του παλαιού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κυρηνείας θα είναι διαθέσιμα εις τον Διευθυντήν ή κατόπιν προσκομίσεως νέων στοιχείων, ούτος δύναται αυτεπαγγέλτως να προβή εις τας αναγκαίας αντικαταστάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις και επιβαρύνσεις εις τα δυνάμει του άρθρου 8 καταρτισθέντα αρχεία.

(2) Ουδεμία αντικατάστασις, διόρθωσις, τροποποίησις ή επιβάρυνσις διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εκτός εάν δοθή εξήκοντα ημερών προηγουμένη ειδοποίησις υπό του Διευθυντού εις οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ δυνατόν να επηρεάζεται υπό ταύτης, οιονδήποτε δε πρόσωπον, δύναται, εντός της περιόδου των εξήκοντα ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην εδόθη η τοιαύτη ειδοποίησις, να καταχωρήση ένστασιν παρά τω Διευθυντή όστις επί τούτω εξετάζει ταύτην και δίδει ειδοποίησιν περί της επί ταύτης αποφάσεως αυτού εις τον ενιστάμενον.