Κατάρτησις καταστάσεως ακινήτων υπό του Διευθυντού

7. Επί τη συμπληρώσει υπό του Διευθυντού της επαληθεύσεως των προσαχθεισών δηλώσεων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ο Διευθυντής, προς τον σκοπόν καταρτίσεως νέων αρχείων των ακινήτων και λαμβάνων υπ’ όψιν την πρόχειρον κατάστασιν ακινήτων και τας μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις τας γενομένας δυνάμει της προσωρινής νομοθεσίας, καταρτίζει κατάστασιν των ακινήτων περιλαμβάνουσαν περιγραφήν των διαφόρων τεμαχίων, την έκτασιν, θέσιν αυτών, την μερίδα, το συμφέρον και το όνομα του προσώπου του δικαιουμένου όπως εγγραφή και τους λόγους βάσει των οποίων το προς εγγραφήν δικαίωμα έχει προκύψει, των εμπραγμάτων βαρών και απαγορεύσεων και επί τούτω ισχύουσιν αι ακόλουθοι διατάξεις:

(α) Ο Διευθυντής δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και εν τοιαύτη ετέρα εφημερίδι και εις έτερα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως ο Διευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίον ειδοποίησιν πληροφορούσαν το κοινόν ότι θα καταρτισθούν νέα αρχεία των ακινήτων και παρέχουσαν λεπτομερείας της περιοχής εν σχέσει προς την οποίαν δίδεται η ειδοποίησις, ότι το σχέδιον διά τα εν λόγω ακίνητα και κατάστασις λεπτομερειών αφορωσών εις τα εν λόγω ακίνητα έχουσι παρασχεθή εις τον οικείον κοινοτάρχην, και καλούσαν όλους τους ιδιοκτήτας ή τους κατόχους εμπραγμάτων βαρών όπως εντός τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της ειδοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δείξωσιν λόγον διατί τα εμπράγματα βάρη και δικαιώματα ή η ιδιοκτησία η εμφαινομένη ως ανήκουσα εις ένα έκαστον τούτων εν τη προς τον κοινοτάρχην παρασχεθείση καταστάσει λεπτομερειών δέον όπως μη εγγραφή επ’ ονόματι ή προς όφελος αυτού αναλόγως της περιπτώσεως.

(β) Παν πρόσωπον έχον συμφέρον επί οιουδήποτε ακινήτου εις ο αφορά η τοιαύτη ειδοποίησις δύναται να επιθεωρήση το σχέδιον και την κατάστασιν λεπτομερειών κατά πάντα εύλογον χρόνον και ο υπεύθυνος του τοιούτου σχεδίου και καταστάσεως λεπτομερειών κοινοτάρχης δέον όπως επιτρέπη κατά πάντα εύλογον χρόνον εις οιονδήποτε τοιούτο πρόσωπον όπως λαμβάνη οιονδήποτε απόσπασμα εξ αυτών ή αντίγραφον αυτών ατελώς.