Ισχύς εμπραγμάτων βαρών

6. Άμα τη υποβολή των δηλώσεων περί των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων συμφώνως της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ταύτα συνιστώσιν εμπράγματα βάρη εν τη εννοία του άρθρου 12 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, και ουδεμία δικαιοπραξία θα επιτρέπεται άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως του υποβάλλοντος την δήλωσιν περί του τοιούτου συμφέροντος:

Νοείται ότι όστις αμφισβητεί την νομιμότητα του τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος δύναται να προσφύγη εις το Δικαστήριον διά την ακύρωσιν του.