Δηλώσεις και επαλήθευσις τούτων

5.-(1) Όταν ο Διευθυντής διατάξη την ετοιμασίαν και υιοθέτησιν νέων αρχείων ως εν τω άρθρω 4 προνοείται, ούτος δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και εν τοιαύτη ετέρα εφημερίδι και εις έτερα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ως ούτος ήθελε θεωρήσει αναγκαίον, ειδοποιήσεις καλούσας:

(α) Πάντα ιδιοκτήτην ακινήτου όπως υποβάλη εις τον Διευθυντήν, κατά τον καθωρισμένον τύπον, δήλωσιν περιέχουσαν στοιχεία της ιδιοκτησίας του, και

(β) πάντα έχοντα συμφέρον επί ακινήτου είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ως ενυπόθηκος δανειστής ή εξ αποφάσεως δανειστής ή ως δικαιούχος οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ή δικαιώματος το οποίον ίσχυε προ της 15ης Αυγούστου, 1974, όπως υποβάλη προς τον Διευθυντήν δήλωσιν, κατά τον καθωρισμένον τύπον περί του τοιούτου συμφέροντος υποστηριζομένην υπό ενόρκου ομολογίας:

Νοείται ότι αι ένορκοι ομολογίαι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου δεν θα υπόκεινται εις χαρτοσήμανσιν.

(2) Αι εις το εδάφιον (1) αναφερόμεναι δηλώσεις δέον να υποβληθούν εις τον Διευθυντήν εντός τεσσάρων μηνών από της δημοσιεύσεως της ειδοποιήσεως και να υποστηρίζωνται, αναλόγως της περιπτώσεως, υπό πιστοποιητικού εγγραφής, όπου τοιούτο πιστοποιητικόν είναι δυνατόν να προσκομισθή, των εγγράφων της υποθήκης και οιωνδήποτε άλλων αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων ήθελεν απαιτήσει ο Διευθυντής.

(3) Άμα τη λήψει των εγγράφων δηλώσεων μετά των συνημμένων εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων ο Διευθυντής προβαίνει εις εξέτασιν τούτων λαμβάνων φωτοτυπημένα ή άλλα αντίγραφα των επισυνημμένων εγγράφων και προβαίνει εν συνεργασία μετά της οικείας Χωριτικής Αρχής ή άλλου προσώπου, οργανισμού ή αρχής, εις επαλήθευσιν τούτων.

(4) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν αφορά εις οιονδήποτε ιδιοκτήτην όστις έχει υποβάλει δήλωσιν εις τον Διευθυντήν διά τους σκοπούς καταρτίσεως υπ’ αυτού της προχείρου καταστάσεως ακινήτων.