Απoπληρωμή Γραμματίωv τoυ Δημoσίoυ, τόκoι και άλλα έξoδα

7.-(1) Τα ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των γραμματίων του κυπριακού δημοσίου επιβαρύνουν μέχρι ποσού ισάξιου με την τιμή έκδοσής τους τον ειδικό λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρα τίας.

(2) Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και τιμής αποπληρωμής των γραμματίων του κυπριακού δημοσίου, που αντιπροσωπεύει τον κατα βλητέο τόκο, προμήθειες και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή ποσά που σχετίζο νται με την έκδοση των γραμματίων αυτών, επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και εμφανίζονται κάτω από τα αντίστοιχα άρθρα του Κεφαλαίου 'Δημόσιο Χρέος' του Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας.