Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο αιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6Β και 6Γ, εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει στον αιτητή  πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών.

(2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται, νοουμένου ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση ανανέωσης κατά τον τύπο του Τέταρτου Παραρτήματος, συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος ανανέωσης, ο δε αιτητής συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών που καθορίζονται στα άρθρα 6Β και 6Γ.

(4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλεται το καθορισμένο στο Έκτο Παράρτημα τέλος.