Όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων

6.-(1) Τα όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων είναι τα ακόλουθα:

(α) Το Κεντρικό Συμβούλιο.

(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές.

(γ) Οι Τοπικές Επιτροπές, τα μέλη των οποίων εκλέγονται σε κάθε κοινότητα, κάθε δήμο και κάθε κυβερνητικό οικισμό στέγασης προσφύγων, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών.

(3) Τα μέλη των Τοπικών και Επαρχιακών Επιτροπών εκλέγονται από τα μέλη της Ένωσης με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής.

(4) Για τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, με βάση το εδάφιο (3), εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι περί Δήμων (Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος) Κανονισμοί του 1986 και 1993, εκτός αν στον παρόντα Νόμο προβλέπεται διαφορετικά.

(5) Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου ή και Επαρχιακής ή και Τοπικής Επιτροπής.