Μέλη της Ένωσης

5. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι-

(α) Όλοι οι πρόσφυγες.

(β) Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατάγονται εξ αρρενογονίας από πρόσφυγα,

νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.