Εκλογές των Οργάνων της Ένωσης

16.—(1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών των Οργάνων της Ένωσης διενεργούνται κατόπιν διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ της χρονικής περιόδου από 1η Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου.

(2) Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

(3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

(4)(α) Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και εκάστοτε αναθεωρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

(β) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, που τηρείται δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, υποχρεούται να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.