Χρόνος εκλογής των μελών των οργάνων της Ένωσης

16. Οι εκλογές για ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκάστοτε δημοτικές εκλογές.