Απαγόρευση ορισμένων τύπων αμοιβών

7. Απαγορεύονται οι αμοιβές στους οδηγούς, ακόμη και με την μορφή επιδομάτων ή μισθολογικών αυξήσεων, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκτός εάν οι αμοιβές αυτές είναι φύσεως τέτοιας ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.