Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη οχήματος

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου είναι υπόχρεος να μεριμνά ώστε το όχημά του να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο που εγκαθίσταται (είτε στο εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος είτε μεταγενέστερα), βαθμονομείται, συντηρείται, επισκευάζεται, ρυθμίζεται και σφραγίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που εμπίπτει στην επιφύλαξη του εδαφίου (β) του άρθρου 3 μεριμνά ώστε το όχημά του είτε να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) είτε με πίνακα δρομολογίων και πρόγραμμα υπηρεσίας, τα στοιχεία του οποίου προβλέπονται στο άρθρο 11.