Ταχογράφος

9. Οι ταχογράφοι που προνοούνται στο άρθρο 8 πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 του περί Έγκρισης Τύπου (Οχημάτων) Νόμου του 2000 ή οποιουδήποτε νόμου αντικαθιστά ή τροποποιεί αυτόν, και εγκαθίστανται, βαθμονομούνται, συντηρούνται, επισκευάζονται, ρυθμίζονται και σφραγίζονται από συνεργεία, που εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια αρχή, που ορίζεται στον εκάστοτε σε ισχύ νόμο που αφορά τα συνεργεία που θα εξουσιοδοτούνται για την εγκατάσταση, βαθμονόμηση, συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και σφράγιση των ταχογράφων.