Υποχρεώσεις οδηγού και εργοδότη οχήματος

10.—(1) Κάθε οδηγός οχήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να προμηθεύεται τις καρτέλες του ταχογράφου από τον εργοδότη του και να διαθέτει τέτοιες καρτέλες στο όχημά του διάρκειας μέχρι και δύο εβδομάδων.

(2) Κάθε εργοδότης οχήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να φυλάσσει καρτέλες του ταχογράφου που να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστο τριών μηνών.