Υποχρέωση για ασφαλή φύλαξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Β.-(1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο εκδόθηκε ηλεκτρονική ταυτότητα, είναι υπεύθυνο τόσο για την ασφαλή φύλαξή της όσο και για την ασφαλή φύλαξη των κωδικών ταυτοποίησης.

(2) Σε περίπτωση που ηλεκτρονική ταυτότητα απωλεσθεί ή εκτεθεί σε κίνδυνο, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας οφείλει να ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας που έχει εκδώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα και να ζητήσει την αναστολή ή την ανάκλησή της, κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Η υποχρέωση ενημέρωσης, που προβλέπεται στο εδάφιο (2), καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Ε.

(4) Πρόσωπο το οποίο δεν ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.