Αναστολή της ισχύος ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Γ.-(1) Η ισχύς ηλεκτρονικής ταυτότητας αναστέλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας-

(α) όταν ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει απωλεσθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απώλειας, εντός προθεσμίας που αποφασίζεται από τον Υπουργό με Διάταγμά του, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας δύναται να ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  για την ανεύρεσή της, ώστε η ηλεκτρονική ταυτότητα να επανενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και, εάν η καθοριζόμενη προθεσμία παρέλθει, χωρίς ενημέρωση του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας από μέρους του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας περί ανεύρεσής της, η ηλεκτρονική ταυτότητα ανακαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(β) κατόπιν ενημέρωσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  από το Διευθυντή ότι υφίσταται εύλογη υπόνοια ότι οποιαδήποτε στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι ή έχουν, μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καταστεί αναληθή, ανακριβή ή παραπλανητικά:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώνεται γραπτώς από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας για τους λόγους της απόφασης για αναστολή της ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας και ταυτόχρονα καλείται να προσκομίσει, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το Διευθυντή, αποδεικτικά στοιχεία περί της ορθότητας των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και, εάν η καθοριζόμενη προθεσμία παρέλθει, χωρίς ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας να προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία περί της ορθότητας των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής δίδει εντολή στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας να ανακαλέσει την ηλεκτρονική ταυτότητα,

(γ) σε περίπτωση φυλάκισης του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, κατόπιν ενημέρωσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και του Διευθυντή από το Διευθυντή Φυλακών.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μεριμνά για την τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο και το λόγο αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας, για το σκοπό δε αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή αναφορικά με το χρόνο και το λόγο αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας.