Έκδοση και ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Α.-(1) Κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, δικαιούται, κατόπιν υποβολής αίτησης, να αποκτήσει ηλεκτρονική ταυτότητα.

(2) Η αίτηση για έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλλεται, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού.

(3) Η αίτηση για ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλλεται, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και δύναται, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή, να υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου προσώπου.

(4) Η έκδοση ή  ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας υπόκειται σε έλεγχο, ώστε να αποδεικνύεται η αυθεντικότητα της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου και ότι αυτό-

(α) έχει την κυπριακή υπηκοότητα,

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,

(γ) είναι κάτοχος εν ισχύι δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά χαρακτηριστικά, και

(δ) δεν κατέχει άλλη ηλεκτρονική ταυτότητα σε ισχύ.

(5) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση ή ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής δίδει εντολή στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας να εκδώσει ή ανανεώσει ηλεκτρονική ταυτότητα και τέτοια εντολή δύναται να παρέχεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με τη λήψη δε της εντολής, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και εκδίδει ή ανανεώνει την ηλεκτρονική  ταυτότητα.

(6) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση ή ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής απορρίπτει την αίτηση, οι δε λόγοι, για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση, κοινοποιούνται γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας.

(7) Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες ισχύουν για τρία (3) έτη.