Επιθεώρηση Αρχείου

47. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κανένας δεν μπορεί να επιτρέψει την επιθεώρηση οποιουδήποτε Ληξιαρχικού Αρχείου ή να αποκαλύψει πληροφορίες που περιέχονται στο Αρχείο ή να αντιγράψει ή να εκδώσει αντίγραφο όλης ή μέρους εγγραφής στο Αρχείο, εκτός όπως ο Γενικός Ληξίαρχος ήθελε αποφασίσει.