Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης και κεκυρωμένου αντιγράφου

48.—(1) Με τη λήψη προφορικής ή γραπτής αίτησης από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, ο Ληξίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό γέννησης από το μητρώο το οποίο βρίσκεται φυλαγμένο από αυτόν στο Ληξιαρχείο. Αυτά τα πιστοποιητικά γέννησης υπογράφονται και σημαίνονται με σφραγίδα.

(2) Πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να λάβουν κεκυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι-

(α) Το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφαίνεται στην καταχώρηση,

(β) ο γονέας, αδελφός, αδελφή, σύζυγος, απόγονος ή παππούς του προσώπου για το οποίο έγινε η καταχώρηση γέννησης ή θανάτου,

(γ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτών που αναφέρονται στο (α) ή (β) πιο πάνω,

(δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του Γενικού Ληξίαρχου ή του Ληξίαρχου.