Κατάρτιση ευρετηρίου

46.—(1) Ο Γενικός Ληξίαρχος φροντίζει για την κατάρτιση ευρετηρίων περιλαμβανομένων και ηλεκτρονικών, των εγγράφων γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό και για τη φύλαξή τους στο Γενικό Ληξιαρχείο.

(2) Ευρετήρια γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό στην Επαρχία και ευρετήρια γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του Νόμου αυτού καταρτίζονται όπως ήθελε εγκρίνει ο Γενικός Ληξίαρχος.