Ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης

111.-(1) Ο Υπουργός, όταν υποβληθεί σ' αυτόν αίτηση κατά τον καθορισμένο τύπο και τρόπο από οποιοδήποτε αλλοδαπό ενήλικα και με πλήρη ικανότητα, ο οποίος ικανοποιεί τον Υπουργό ότι κατέχει τα προσόντα για πολιτογράφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111Β, δύναται να χορηγήσει σ' αυτόν πιστοποιητικό πολιτογράφησης. Το πρόσωπο αυτό, στο οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό πολιτογράφησης στον τύπο που καθορίζεται στον Τρίτο Πίνακα, μόλις δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία, στον τύπο που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας κατόπιν πολιτογράφησης, από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται σ' αυτόν το πιο πάνω πιστοποιητικό:

Νοείται ότι, με πρόταση του Υπουργού σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού πολιτογράφησης, εκτός εάν ο αιτητής αποκηρύξει την ιδιότητα του πολίτη οποιασδήποτε άλλης χώρας την οποία αυτός κατέχει:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να επιτρέψει για ανθρωπιστικούς λόγους τη χορήγηση πιστοποιητικού πολιτογράφησης σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι πλήρους ικανότητας, ανεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β.

(2) Κάθε χορηγούμενο πιστοποιητικό πολιτογράφησης υπογράφεται από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο.