Τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος

111Α(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής υψίστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία, οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση, να επιτρέψει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως τιμητικά πολιτογραφηθεί αλλοδαπός χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β.

(2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ή/και των μελών της oικογένειάς τους χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β.

(3)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ως άνω εδάφια (1) και (2) απαιτείται όπως ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 117 στους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τα οποία επιτρέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ή/και των μελών της oικογένειάς τους, χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης, οι οποίοι επιπροσθέτως προνοούν για τις υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τις κυρώσεις που δύναται να τους επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τους Κανονισμούς, για τη σύσταση επιτροπής προς εποπτεία και έλεγχο αυτών και για τη σύσταση μονάδας ελέγχου πολιτογραφήσεων και τις αρμοδιότητές τους για σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αναπηρία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου.

“ανήλικο τέκνο” σημαίνει νόμιμο άγαμο τέκνο των συζύγων, των συμβίων ή του ενός εξ αυτών, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, και περιλαμβάνει προγονό, εκτός γάμου αναγνωρισμένο τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο.

“μέλη της οικογένειας” σημαίνει-

(α) το σύζυγο, τη σύζυγο, το σύμβιο ή τη συμβία του αλλοδαπού, ανάλογα με την περίπτωση∙

(β) τα ανήλικα τέκνα του αλλοδαπού ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών∙

(γ) τους γονείς του αλλοδαπού ή/και τους γονείς του συζύγου, της συζύγου, του συμβίου ή της συμβίας, ανάλογα με την περίπτωση∙

(δ) το οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο του αλλοδαπού:

Νοείται ότι οι όροι “σύμβιος” και “συμβία”, ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου.

“οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο” σημαίνει-

(α) άγαμο νόμιμο τέκνο των συζύγων ή ενός εξ αυτών το οποίο έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) αλλά δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας του, νοουμένου ότι αυτό εξακολουθεί να φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχει ως κύρια δραστηριότητά του τη φοίτηση και περιλαμβάνει προγονό, εκτός γάμου αναγνωρισμένο τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο.

(β) πρόσωπο με αναπηρία που το καθιστά ανίκανο προς εργασία.

“σύζυγος” σημαίνει το ένα των μερών σε έννομη σχέση μεταξύ δύο προσώπων, ως αποτέλεσμα γάμου αναγνω-ρισμένου από την πολιτεία.