Ιδιότητα του πολίτη δυνάμει εγγραφής

110.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή χώρας της Κοινοπολιτείας, ο οποίος είναι πρόσωπο Κυπριακής καταγωγής, ενήλικο και πλήρους ικανότητας, μπορεί, όταν υποβάλει σχετική αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και όταν δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία κατά τον καθορισμένο τρόπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας, εάν το πρόσωπο αυτό ικανοποιεί τον Υπουργό ότι-

(α) Διαμένει συνήθως στην Κύπρο και /ή διέμενε στην Κύπρο, για συνεχές διάστημα δώδεκα μηνών ή τέτοιο μικρότερο χρονικό διάστημα το οποίο δυνατόν ο Υπουργός να αποδεχθεί κάτω από ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, ή υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας·

(β) είναι καλού χαρακτήρα·

(γ) σκοπεύει να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία, ή ανάλογα με την περίπτωση, εξακολουθεί να υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού-

«πρόσωπο κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά το χρόνο που οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατάγεται από τέτοια πρόσωπα·

«Χώρα της Κοινοπολιτείας» σημαίνει κάθε χώρα, εκτός της Δημοκρατίας, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού είναι μέλος της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας και περιλαμβάνει και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και οποιαδήποτε άλλη χώρα που κηρύχθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ως χώρα της Κοινοπολιτείας για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Υπουργός μπορεί, όταν υποβληθεί αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο και δοθεί διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία στον τύπο ο οποίος καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, να μεριμνήσει για την εγγραφή ως πολίτη της Δημοκρατίας, οιουδήποτε προσώπου, που είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας πρόσωπο και που ικανοποιεί τον Υπουργό ότι-

(α) Είναι ο/η σύζυγος ή ο χήρος ή η χήρα πολίτη της Δημοκρατίας ή, ήταν ο/η σύζυγος προσώπου το οποίο, αν δεν είχε αποβιώσει, θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας·

(β) διαμένει με το/τη σύζυγο του στην Κύπρο για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών χρόνων

(γ) είναι καλού χαρακτήρα· και

(δ) προτίθεται να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομική Δύναμη της Δημοκρατίας και μετά την εγγραφή του ως πολίτη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, να μεριμνήσει για τη συντέλεση της εγγραφής δυνάμει του παρόντος εδαφίου, έστω και αν ο/η σύζυγος είχε διαμείνει με τη/το σύζυγο του/της στην Κύπρο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών χρόνων, αλλά όχι μικρότερο των δύο χρόνων. Στις περιπτώσεις προσώπων που μένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, η διαμονή με το/ τη σύζυγο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερη από τρία χρόνια:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός εισέρχεται ή παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να εξαιρέσει από την εφαρμογή των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης αλλοδαπό/ή σύζυγο Κύπριου πολίτη που παρέμενε παράνομα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο που απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να μεταφέρει το δικαίωμα εγγραφής ως Κυπρίου πολίτη σε τέκνο του που δεν είναι τέκνο του/της συζύγου ή σε επόμενο αλλοδαπό ή αλλοδαπή σύζυγο, ανάλογα με την περίπτωση.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «διαμένει με το/τη σύζυγο της/ του στην Κύπρο» σημαίνει διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο τουλάχιστο για έξι μήνες κάθε χρόνο και, εν πάση περιπτώσει, η συνολική διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο κατά την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων, αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην είναι λιγότερη από δύο χρόνια.

(3) Ο Υπουργός μπορεί να μεριμνήσει όπως το ανήλικο παιδί οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από το γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού.

(4) Πρόσωπο το οποίο αποκήρυξε την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ή την στερήθηκε δε δικαιούται να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί όμως να εγγραφεί με την έγκριση του Υπουργού.

(5) Πρόσωπο που γράφτηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό γίνεται πολίτης της Δημοκρατίας ύστερα από εγγραφή από την ημερομηνία κατά την οποία εγγράφεται.