Μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας

59.—(1) Ο Γενικός Ληξίαρχος μεριμνά ώστε να τηρείται μητρώο ή μητρώα, όπως ήθελε καθοριστεί με Κανονισμούς, για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας που εγγράφονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό, στο οποίο ή στα οποία θα καταχωρούνται οι πιο κάτω λεπτομέρειες για κάθε πρόσωπο:

(α) Ο αριθμός εγγραφής,

(β) το πλήρες ονοματεπώνυμο,

(γ) το πλήρες ονοματεπώνυμο του πατέρα,

(δ) το πλήρες ονοματεπώνυμο της μητέρας,

(ε) το φύλο,

(στ) η ιθαγένεια,

(ζ) ο τόπος γέννησης,

(η) η ημερομηνία γέννησης,

(θ) η καταγωγή των γονέων.

(2) Οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, δεόντως εξουσιοδοτημένος από το Ληξίαρχο για το σκοπό αυτό, μπορεί κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων του να επιθεωρεί οποιοδήποτε τέτοιο μητρώο.