Εγγραφή πολιτών της Δημοκρατίας

60.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, τα πρόσωπα που έχουν την κυπριακή υπηκοότητα και βρίσκονται στη Δημοκρατία εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τέτοια πρόσωπα δεν έχουν εγγραφεί, υποχρεούνται να το πράξουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορούν να εγγραφούν σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στο Νόμο αυτό, έστω και αν δεν κατοικούν στη Δημοκρατία.