Μέθοδοι αναφοράς και ενημέρωσης

65Ε. Ο Διευθυντής καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους τις πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του  εδαφίου (2) του άρθρου 65Β, την ενημέρωση του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας από τους κατόχους ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Γ και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Δ, περιλαμβανομένων των σχετικών προθεσμιών και της ενημέρωσης του Διευθυντή από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 65Γ και του εδαφίου (2) του άρθρου 65Δ.