Ανάκληση ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Δ.-(1) Η ηλεκτρονική ταυτότητα ανακαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας,  όταν-

(α) ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  την ανάκλησή της,

(β) ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει απωλεσθεί ή  κλαπεί,

(γ) ο Διευθυντής ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι έχει καταχωρισθεί ο θάνατος του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(δ) εκδοθεί νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου για ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία επίκειται να λήξει,

(ε) ο Διευθυντής ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι έχουν γίνει μεταβολές στα προσωπικά στοιχεία του κατόχου, που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως αυτά καθορίζονται στο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 65Ζ,

(στ) όταν συντρέχουν οι λόγοι που καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Γ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μεριμνά για την τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο και το λόγο ανάκλησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, για το σκοπό δε αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή αναφορικά με το χρόνο και το λόγο ανάκλησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας.