Διοικητικό πρόστιμο

65ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι πρόσωπο προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση του παρόντος Μέρους ή των δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικών εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, δύναται να επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν  δύναται  να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση που συντελείται ημερησίως, ανεξαρτήτως εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης.

(2) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής γραπτών παραστάσεων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, η οποία-

(α) καθορίζει την παράβαση,

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος,

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω κοινοποίησή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει το πρόστιμο αυτό, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.