Επιφυλάξεις

84.—(1) Κάθε καταχώρηση που έγινε, πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή κάθε άλλη εγγραφή που έγινε σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό, που καταργείται από τον Νόμο αυτό, θα εξακολουθήσει να ισχύει όπως εάν ίσχυε κατά το χρόνο της έναρξης της εφαρμογής του Νόμου αυτού, και θα έχει αποτέλεσμα ως εάν έγινε ή εκδόθηκε σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Κάθε έντυπο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που καταργείται από το Νόμο αυτό, θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ως εάν είχε καθορισθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό, μέχρις ότου καθορισθούν άλλα έντυπα.

(3) Στις περιπτώσεις που η προθεσμία προσδιορίζεται σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό που καταργείται από το Νόμο αυτό και δεν παρήλθε από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, οι σχετικές περί προθεσμίας διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται ως εάν αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη της προθεσμίας αυτής.

(4) Κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε διάταξη του Νόμου αυτού ή κανονισμό που καταργείται θα ερμηνεύεται, εκτός εάν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, με αναφορά στην αντίστοιχη διάταξη του Νόμου αυτού.

(5) Οποιαδήποτε εγγραφή που έγινε ή δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκτάκτου Ανάγκης Εξουσιών (Εγγραφή Περιοχών) Κανονισμών του 1956, καθώς και του περί Εγγραφής των Κατοίκων Νόμου, θεωρείται ότι έχει γίνει ή εκδοθεί, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, μέχρις ότου η εγγραφή αυτή ή το δελτίο ταυτότητας λήξει ή ακυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.