Κατάθεση τελών στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

83. Όλα τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού κατατίθενται στο Πάγειο Ταμείο της Δημοκρατίας.