Αποκάλυψη πληροφοριών

81. Κανένας δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει πληροφορίες που δόθηκαν σ' αυτόν προς το σκοπό καταχώρησης γέννησης ή θανάτου εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.