Ιδιότητα του πολίτη δυνάμει γέννησης ή καταγωγής

109.—(1) Πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960, είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το χρόνο της γέννησής του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας αυτού ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ζούσε ο γονέας αυτός κατά το χρόνο της γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας αυτός θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ή η παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.

(2) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 σε οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας, αν κατά το χρόνο της γέννησής του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας αυτού ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ζούσε ο γονέας αυτός κατά το χρόνο της γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας αυτός θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει του Παραρτήματος Δ' είτε δυνάμει του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσώπου μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, εκτός εάν η γέννησή του εγγραφεί κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 και κατάγεται από πρόσωπο το οποίο-

(α) Κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943· ή

(β) γεννήθηκε στην Κύπρο μεταξύ της 5ης Νοεμβρίου 1914 και της 16ης Αυγούστου 1960, καθ όν χρόνον οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, δικαιούται εφόσον είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και αφού δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστης στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα, να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας.