Καταχώρηση γέννησης που επεσυνέβηκε εκτός Κύπρου

56. Ο Γενικός Ληξίαρχος τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των γεννήσεων που επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου. Στο ειδικό αυτό μητρώο καταχωρούνται τα στοιχεία για-

(α) Κάθε τέκνο του οποίου ο πατέρας ή η μητέρα ζούσε κατά το χρόνο της γέννησής του ή αν δε ζούσε κατά το χρόνο της γέννησης, ο γονέας του ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου του, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας,

(β) κάθε τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, του οποίου η μητέρα ήταν κατά το χρόνο της γέννησής του πολίτιδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.